summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/ostruct/test_ostruct.rb
blob: ba6b701298b2ff7623c740704ff8f04f1abf37de (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
# frozen_string_literal: true
require 'test/unit'
require 'ostruct'
require 'yaml'

class TC_OpenStruct < Test::Unit::TestCase
 def test_initialize
  h = {name: "John Smith", age: 70, pension: 300}
  assert_equal h, OpenStruct.new(h).to_h
  assert_equal h, OpenStruct.new(OpenStruct.new(h)).to_h
  assert_equal h, OpenStruct.new(Struct.new(*h.keys).new(*h.values)).to_h
 end

 def test_respond_to
  o = OpenStruct.new
  o.a = 1
  assert_respond_to(o, :a)
  assert_respond_to(o, :a=)
 end

 def test_respond_to_with_lazy_getter
  o = OpenStruct.new a: 1
  assert_respond_to(o, :a)
  assert_respond_to(o, :a=)
 end

 def test_respond_to_allocated
  assert_not_respond_to(OpenStruct.allocate, :a)
 end

 def test_equality
  o1 = OpenStruct.new
  o2 = OpenStruct.new
  assert_equal(o1, o2)

  o1.a = 'a'
  assert_not_equal(o1, o2)

  o2.a = 'a'
  assert_equal(o1, o2)

  o1.a = 'b'
  assert_not_equal(o1, o2)

  o2 = Object.new
  o2.instance_eval{@table = {:a => 'b'}}
  assert_not_equal(o1, o2)
 end

 def test_inspect
  foo = OpenStruct.new
  assert_equal("#<OpenStruct>", foo.inspect)
  foo.bar = 1
  foo.baz = 2
  assert_equal("#<OpenStruct bar=1, baz=2>", foo.inspect)
  assert_equal(false, foo.inspect.frozen?)

  foo = OpenStruct.new
  foo.bar = OpenStruct.new
  assert_equal('#<OpenStruct bar=#<OpenStruct>>', foo.inspect)
  foo.bar.foo = foo
  assert_equal('#<OpenStruct bar=#<OpenStruct foo=#<OpenStruct ...>>>', foo.inspect)
  assert_equal(false, foo.inspect.frozen?)
 end

 def test_frozen
  o = OpenStruct.new(foo: 42)
  o.a = 'a'
  o.freeze
  assert_raise(FrozenError) {o.b = 'b'}
  assert_not_respond_to(o, :b)
  assert_raise(FrozenError) {o.a = 'z'}
  assert_equal('a', o.a)
  assert_equal(42, o.foo)
  o = OpenStruct.new :a => 42
  def o.frozen?; nil end
  o.freeze
  assert_raise(FrozenError, '[ruby-core:22559]') {o.a = 1764}
 end

 def test_delete_field
  bug = '[ruby-core:33010]'
  o = OpenStruct.new
  assert_not_respond_to(o, :a)
  assert_not_respond_to(o, :a=)
  o.a = 'a'
  assert_respond_to(o, :a)
  assert_respond_to(o, :a=)
  a = o.delete_field :a
  assert_not_respond_to(o, :a, bug)
  assert_not_respond_to(o, :a=, bug)
  assert_equal(a, 'a')
  s = Object.new
  def s.to_sym
   :foo
  end
  o[s] = true
  assert_respond_to(o, :foo)
  assert_respond_to(o, :foo=)
  o.delete_field s
  assert_not_respond_to(o, :foo)
  assert_not_respond_to(o, :foo=)
 end

 def test_setter
  os = OpenStruct.new
  os[:foo] = :bar
  assert_equal :bar, os.foo
  os['foo'] = :baz
  assert_equal :baz, os.foo
 end

 def test_getter
  os = OpenStruct.new
  os.foo = :bar
  assert_equal :bar, os[:foo]
  assert_equal :bar, os['foo']
 end

 def test_dig
  os1 = OpenStruct.new
  os2 = OpenStruct.new
  os1.child = os2
  os2.foo = :bar
  os2.child = [42]
  assert_equal :bar, os1.dig("child", :foo)
  assert_nil os1.dig("parent", :foo)
  assert_raise(TypeError) { os1.dig("child", 0) }
 end

 def test_to_h
  h = {name: "John Smith", age: 70, pension: 300}
  os = OpenStruct.new(h)
  to_h = os.to_h
  assert_equal(h, to_h)

  to_h[:age] = 71
  assert_equal(70, os.age)
  assert_equal(70, h[:age])

  assert_equal(h, OpenStruct.new("name" => "John Smith", "age" => 70, pension: 300).to_h)
 end

 def test_to_h_with_block
  os = OpenStruct.new("country" => "Australia", :capital => "Canberra")
  assert_equal({"country" => "AUSTRALIA", "capital" => "CANBERRA" },
         os.to_h {|name, value| [name.to_s, value.upcase]})
  assert_equal("Australia", os.country)
 end

 def test_each_pair
  h = {name: "John Smith", age: 70, pension: 300}
  os = OpenStruct.new(h)
  assert_same os, os.each_pair{ }
  assert_equal '#<Enumerator: #<OpenStruct name="John Smith", age=70, pension=300>:each_pair>', os.each_pair.inspect
  assert_equal [[:name, "John Smith"], [:age, 70], [:pension, 300]], os.each_pair.to_a
  assert_equal 3, os.each_pair.size
 end

 def test_eql_and_hash
  os1 = OpenStruct.new age: 70
  os2 = OpenStruct.new age: 70.0
  assert_equal os1, os2
  assert_equal false, os1.eql?(os2)
  assert_not_equal os1.hash, os2.hash
  assert_equal true, os1.eql?(os1.dup)
  assert_equal os1.hash, os1.dup.hash
 end

 def test_method_missing
  os = OpenStruct.new
  e = assert_raise(NoMethodError) { os.foo true }
  assert_equal :foo, e.name
  assert_equal [true], e.args
  assert_match(/#{__callee__}/, e.backtrace[0])
  e = assert_raise(ArgumentError) { os.send :foo=, true, true }
  assert_match(/#{__callee__}/, e.backtrace[0])
 end

 def test_accessor_defines_method
  os = OpenStruct.new(foo: 42)
  assert_respond_to(os, :foo)
  assert_equal(42, os.foo)
  assert_equal([:foo, :foo=], os.singleton_methods.sort)
 end

 def test_does_not_redefine
  $VERBOSE, verbose_bak = nil, $VERBOSE
  os = OpenStruct.new(foo: 42)
  def os.foo
   43
  end
  os.foo = 44
  assert_equal(43, os.foo)
 ensure
  $VERBOSE = verbose_bak
 end

 def test_allocate_subclass
  bug = '[ruby-core:80292] [Bug #13358] allocate should not call initialize'
  c = Class.new(OpenStruct) {
   def initialize(x,y={})super(y);end
  }
  os = assert_nothing_raised(ArgumentError, bug) {c.allocate}
  assert_instance_of(c, os)
 end

 def test_initialize_subclass
  c = Class.new(OpenStruct) {
   def initialize(x,y={})super(y);end
  }
  o = c.new(1, {a: 42})
  assert_equal(42, o.dup.a)
  assert_equal(42, o.clone.a)
 end

 def test_private_method
  os = OpenStruct.new
  class << os
   private
   def foo
   end
  end
  assert_raise_with_message(NoMethodError, /private method/) do
   os.foo true, true
  end
 end

 def test_protected_method
  os = OpenStruct.new
  class << os
   protected
   def foo
   end
  end
  assert_raise_with_message(NoMethodError, /protected method/) do
   os.foo true, true
  end
 end

 def test_access_undefined
  os = OpenStruct.new
  assert_nil os.foo
 end

 def test_overridden_private_methods
  os = OpenStruct.new(puts: :foo, format: :bar)
  assert_equal(:foo, os.puts)
  assert_equal(:bar, os.format)
 end

 def test_super
  c = Class.new(OpenStruct) {
   def foo; super; end
  }
  os = c.new(foo: :bar)
  assert_equal(:bar, os.foo)
 end

 def test_overridden_public_methods
  os = OpenStruct.new(method: :foo, class: :bar)
  assert_equal(:foo, os.method)
  assert_equal(:bar, os.class)
 end

 def test_access_original_methods
  os = OpenStruct.new(method: :foo, hash: 42)
  assert_equal(os.object_id, os.method!(:object_id).call)
  assert_not_equal(42, os.hash!)
 end

 def test_override_subclass
  c = Class.new(OpenStruct) {
   def foo; :protect_me; end
   private def bar; :protect_me; end
   def inspect; 'protect me'; end
  }
  o = c.new(
   foo: 1, bar: 2, inspect: '3', # in subclass: protected
   table!: 4, # bang method: protected
   each_pair: 5, to_s: 'hello', # others: not protected
  )
  # protected:
  assert_equal(:protect_me, o.foo)
  assert_equal(:protect_me, o.send(:bar))
  assert_equal('protect me', o.inspect)
  assert_not_equal(4, o.send(:table!))
  # not protected:
  assert_equal(5, o.each_pair)
  assert_equal('hello', o.to_s)
 end

 def test_override_submodule
  m = Module.new {
   def foo; :protect_me; end
   private def bar; :protect_me; end
   def inspect; 'protect me'; end
  }
  m2 = Module.new {
   def added_to_all_open_struct; :override_me; end
  }
  OpenStruct.class_eval do
   include m2
   # prepend case tbd
   def added_to_all_open_struct_2; :override_me; end
  end
  c = Class.new(OpenStruct) { include m }
  o = c.new(
   foo: 1, bar: 2, inspect: '3', # in subclass: protected
   table!: 4, # bang method: protected
   each_pair: 5, to_s: 'hello', # others: not protected
                  # including those added by the user:
   added_to_all_open_struct: 6, added_to_all_open_struct_2: 7,
  )
  # protected:
  assert_equal(:protect_me, o.foo)
  assert_equal(:protect_me, o.send(:bar))
  assert_equal('protect me', o.inspect)
  assert_not_equal(4, o.send(:table!))
  # not protected:
  assert_equal(5, o.each_pair)
  assert_equal('hello', o.to_s)
  assert_equal(6, o.added_to_all_open_struct)
  assert_equal(7, o.added_to_all_open_struct_2)
 end

 def test_mistaken_subclass
  sub = Class.new(OpenStruct) do
   def [](k)
    __send__(k)
    super
   end

   def []=(k, v)
    @item_set = true
    __send__("#{k}=", v)
    super
   end
  end
  o = sub.new
  o.foo = 42
  assert_equal 42, o.foo
 end

 def test_ractor
  assert_ractor(<<~RUBY, require: 'ostruct')
   obj1 = OpenStruct.new(a: 42, b: 42)
   obj1.c = 42
   obj1.freeze

   obj2 = Ractor.new obj1 do |obj|
    obj
   end.take
   assert obj1.object_id == obj2.object_id
  RUBY
 end if defined?(Ractor)

 def test_legacy_yaml
  s = "--- !ruby/object:OpenStruct\ntable:\n :foo: 42\n"
  o = YAML.load(s)
  assert_equal(42, o.foo)

  o = OpenStruct.new(table: {foo: 42})
  assert_equal({foo: 42}, YAML.load(YAML.dump(o)).table)
 end

 def test_yaml
  h = {name: "John Smith", age: 70, pension: 300.42}
  yaml = "--- !ruby/object:OpenStruct\nname: John Smith\nage: 70\npension: 300.42\n"
  os1 = OpenStruct.new(h)
  os2 = YAML.load(os1.to_yaml)
  assert_equal yaml, os1.to_yaml
  assert_equal os1, os2
  assert_equal true, os1.eql?(os2)
  assert_equal 300.42, os2.pension
 end

 def test_marshal
  o = OpenStruct.new(name: "John Smith", age: 70, pension: 300.42)
  o2 = Marshal.load(Marshal.dump(o))
  assert_equal o, o2
 end
end