summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/openssl/test_hmac.rb
blob: 3cb707448a5f37d71dc772de1372b509a188a080 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
# frozen_string_literal: true
require_relative 'utils'

if defined?(OpenSSL)

class OpenSSL::TestHMAC < OpenSSL::TestCase
 def test_hmac
  # RFC 2202 2. Test Cases for HMAC-MD5
  hmac = OpenSSL::HMAC.new(["0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b"].pack("H*"), "MD5")
  hmac.update("Hi There")
  assert_equal ["9294727a3638bb1c13f48ef8158bfc9d"].pack("H*"), hmac.digest
  assert_equal "9294727a3638bb1c13f48ef8158bfc9d", hmac.hexdigest
  assert_equal "kpRyejY4uxwT9I74FYv8nQ==", hmac.base64digest

  # RFC 4231 4.2. Test Case 1
  hmac = OpenSSL::HMAC.new(["0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b"].pack("H*"), "SHA224")
  hmac.update("Hi There")
  assert_equal ["896fb1128abbdf196832107cd49df33f47b4b1169912ba4f53684b22"].pack("H*"), hmac.digest
  assert_equal "896fb1128abbdf196832107cd49df33f47b4b1169912ba4f53684b22", hmac.hexdigest
  assert_equal "iW+xEoq73xloMhB81J3zP0e0sRaZErpPU2hLIg==", hmac.base64digest
 end

 def test_dup
  h1 = OpenSSL::HMAC.new("KEY", "MD5")
  h1.update("DATA")
  h = h1.dup
  assert_equal(h1.digest, h.digest, "dup digest")
 end

 def test_binary_update
  data = "Lücíllé: Bût... yøü sáîd hé wås âlrîght.\nDr. Físhmån: Yés. Hé's løst hîs léft hånd, sø hé's gøîng tø bé åll rîght"
  hmac = OpenSSL::HMAC.new("qShkcwN92rsM9nHfdnP4ugcVU2iI7iM/trovs01ZWok", "SHA256")
  result = hmac.update(data).hexdigest
  assert_equal "a13984b929a07912e4e21c5720876a8e150d6f67f854437206e7f86547248396", result
 end

 def test_reset_keep_key
  h1 = OpenSSL::HMAC.new("KEY", "MD5")
  first = h1.update("test").hexdigest
  h1.reset
  second = h1.update("test").hexdigest
  assert_equal first, second
 end

 def test_eq
  h1 = OpenSSL::HMAC.new("KEY", "MD5")
  h2 = OpenSSL::HMAC.new("KEY", OpenSSL::Digest.new("MD5"))
  h3 = OpenSSL::HMAC.new("FOO", "MD5")

  assert_equal h1, h2
  refute_equal h1, h2.digest
  refute_equal h1, h3
 end

 def test_singleton_methods
  # RFC 2202 2. Test Cases for HMAC-MD5
  key = ["0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b"].pack("H*")
  digest = OpenSSL::HMAC.digest("MD5", key, "Hi There")
  assert_equal ["9294727a3638bb1c13f48ef8158bfc9d"].pack("H*"), digest
  hexdigest = OpenSSL::HMAC.hexdigest("MD5", key, "Hi There")
  assert_equal "9294727a3638bb1c13f48ef8158bfc9d", hexdigest
  b64digest = OpenSSL::HMAC.base64digest("MD5", key, "Hi There")
  assert_equal "kpRyejY4uxwT9I74FYv8nQ==", b64digest
 end

 def test_zero_length_key
  # Empty string as the key
  hexdigest = OpenSSL::HMAC.hexdigest("SHA256", "\0"*32, "test")
  assert_equal "43b0cef99265f9e34c10ea9d3501926d27b39f57c6d674561d8ba236e7a819fb", hexdigest
  hexdigest = OpenSSL::HMAC.hexdigest("SHA256", "", "test")
  assert_equal "43b0cef99265f9e34c10ea9d3501926d27b39f57c6d674561d8ba236e7a819fb", hexdigest
 end
end

end